دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرخ رضا   کبیر

پست الکترونیکی : frkabir@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی رادیولوژی دامپزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/04/15

فرخ رضا کبیر

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : مربی

^